JAMES HOULT

Leave A Comment

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych
za pośrednictwem Serwisu internetowego www.bichta.com (zwanego dalej: „Serwisem
Internetowym”).
2. Administratorem danych jest Rafał Bichta prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bighand Rafał Bichta wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5381679510.
3. Dane osobowe zbierane przez Rafał Bichta , prowadzącego jednoosobową
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bighand Rafał Bichta, za pośrednictwem portalu
internetowego bichta.com, zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników
odwiedzających Serwis Internetowy.
§ 2
Rodzaj i cele przetwarzanych danych
1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby
prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta
i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi Konta,
b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.
3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) numer telefonu.
4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala
indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w
późniejszym czasie.
6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje
następujące dane:
a) adres e-mail
b) imię i nazwisko
c) numer telefonu.
7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
8. Przekazanie danych osobowych do Sklepu jest dobrowolne, w związku z zawieranymi
umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia
Użytkownika.
§3
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone
na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane
jedynie na docelowym serwerze.
2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.
§ 4
Udostępnianie lub powierzanie danych
1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym
przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych
i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele
i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy
przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do
nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający
systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym,
systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają
wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych
osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz
usługi bankowe.
2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator
wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak
długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak
długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.
3. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe
uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym
Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
§ 5
Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody:
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora
zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności,
które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym
profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony
interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu
Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie
satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych
dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie
jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej
podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną
usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych:
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych
osobowych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane,
– wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o jego zgodę,
– wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
Marketingowych,
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu
lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres
e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z korzystaniem z usług Serwisu, czy też dodatkowo adresu
zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym
marketingowych.
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych
w następujących przypadkach:
– gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator
ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie
dłużej jednak niż na 7 dni,
– gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
– gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
– gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie
następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną
sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad
interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
5. Prawo dostępu do danych:
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach
ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych
danych poza Unię Europejską.
6. Prawo do sprostowania danych:
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
elektronicznej.

7. Prawo do przenoszenia danych:
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie,
administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane
osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak
Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących
mu uprawnień.
10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych
klauzul umownych kierując zapytanie.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 6
Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub
do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących
grup odbiorców:
a. Firma hostingowa na zasadzie powierzenia
b. Operatorzy płatności
c. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
realizacji działania strony
d. Firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
e. Firmy świadczące wysyłkę sms.
§7
Dodatkowe wykorzystywanie danych osobowych
1. Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:
a. Prowadzenie rozmów typu chat online
b. Realizacja zamówionych usług
c. Prezentacja oferty lub informacji
d. Prowadzenie newslettera.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).
§8
Zarządzanie bezpieczeństwem
1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie
podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta
Użytkownika w Serwisie.
2. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych
światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych
przez sieć Internet.
3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie
www.bichta.com utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis
Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła
przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej,
w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła
należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz
hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym.
Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub
zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną
zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na
Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia
nowego hasła.
4. Administrator nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji
elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła
dostępowego do konta Użytkownika.
§9
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Rafał Bichta prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bighand Rafał Bichta , w celach marketingu
bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w
tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Informacja o plikach cookies


 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?


 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:


Save settings
Cookies settings